Privacyverklaring

1. Inleiding
Dit document beschrijft het beleid van VCU voor de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. VCU zet zich in voor de bescherming van de privacy en integriteit van persoonsgegevens die het verzamelt en verwerkt.

2. Toepassingsgebied
Dit beleid is van toepassing op alle afdelingen, medewerkers en derden die persoonsgegevens verwerken namens VCU.

3. Definities
Persoonsgegevens: Alle informatie die een identificeerbare natuurlijke persoon betreft.
Verwerking: Elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens (verzamelen, opslaan, gebruiken, etc.).

4. Principes voor gegevensverwerking
VCU zal persoonsgegevens verwerken op een manier die rechtmatig, eerlijk en transparant is. Gegevens moeten voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden worden verzameld en adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor die doeleinden.

5. Rechten en betrokkenen
Individuen hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen, en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. VCU zal procedures implementeren om deze rechten te waarborgen.

6. Gegevensbeveiliging
VCU neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

7. Datalekken
In het geval van een datalek zal VCU passende procedures volgen om de impact te beoordelen en, indien nodig, het lek te melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit en de betrokken personen.

8. Gegevensoverdrachten
Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waarbij zorgvuldigheid wordt betracht om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden gehouden.

9. Verantwoordelijkheid en training
VCU zal zorgen voor training en bewustmaking van haar medewerkers over AVGvereisten en dit beleid regelmatig bijwerken om naleving te verzekeren.

10. Klachten en toezicht
Betrokkenen kunnen klachten indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als zij menen dat hun gegevens niet correct worden verwerkt.

11. Wijzigingen in beleid
Dit beleid kan periodiek worden herzien om te zorgen dat het blijft voldoen aan de wettelijke vereisten en beste praktijken.

12. Contactgegevens
Voor vragen of zorgen met betrekking tot dit beleid, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO);

Jelle Kaptein
Vliestroom 18
8321 EG Urk | Nederland
+31 527 520 518
systeembeheer@vcu.nl

Download hier onze privacyverklaring.